Search This Blog

Monday, December 14, 2015

Gửi nhận văn bản cả nước trên trục liên thông chính phủ

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP, về Liên thông văn bản điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Công ty VSD Việt Nam phối hợp với Sở TT&TT Hà Nam thực hiện nâng cấp phần mềm VSD Office cung cấp chức năng gửi nhận văn bản trên trục liên thông.
Sau khi nâng cấp, chức năng gửi nhận của hệ thống gồm:
- Gửi văn bản trên trục liên thông từ phần mềm VSD Office
- Nhận văn bản trên trục liên thông từ phần mềm VSD Office
- Cập nhận các trạng thái xử lý văn bản khi gửi và nhận (Đã đến, đã tiếp nhận, phân công, đang xử lý, hoàn thành ...)
Hệ thống đã được triển khai thử nghiệm tại 4 điểm: VP UBND Tỉnh Hà Nam, Sở TT&TT Hà Nam, UBND Huyện Duy Tiên, UBND Thị trấn Hòa Mạc - Duy Tiên.