Search This Blog

Tuesday, September 6, 2011

Tuyển môi xinh 1


Tổng quan về Lotus Domino

Lotus Notes/Domino là gì?
Hệ thống Lotus Notes/ Domino là một hệ thống tích hợp thư tín điện tử và các ứng dụng Web, cho các công ty, tổ chức có thể cải thiện khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng và tiến trình thương mại của họ.
Domino là một giải pháp mở, có kiến trúc thống nhất, đã được các công ty lớn trên thế giới tin tưởng để xây dựng các hệ thống thông tin bảo mật, các ứng dụng mang tính chất cộng tác và thương mại. Các máy chủ Domino đã cài đặt một hệ thống tiêu chuẩn với Internet, đơn giản trong quản trị hệ thống và tích hợp với các hệ thống nền. Với quá trình phát triển lâu dài, Lotus Notes/ Domino đã vượt qua các rào cản về sử dụng chung tài nguyên, quản lý hệ thống, phân phối thông tin, trợ giúp người sử dụng với các tiến trình đồng bộ và tự động, đã giúp cho khách hàng cải tiến các hoạt động trong công ty mình.
Lotus Notes/ Domino làm cho các tiến trình thông tin, cộng tác và phối hợp giữa các nhân viên trong công ty được đồng bộ và dễ dàng. Nó là sự kết hợp của các cơ sở dữ liệu hướng văn bản, một cơ sở hạ tầng về thư tín điện tử mởi rộng và sự phát triển ứng dụng có thể chạy trên nhiều hệ điều hành.
Lotus Notes/ Domino đang dẫn đầu trong thị trường phần mềm mô hình Client/Server cho hệ thống thông tin cộng tác và thương mại điện tử. Với sức mạnh của hệ thư tín điện tử và truyền dẫn dữ liệu, nó có thể mang đến cho bạn tất cả những thông tin mà bạn cần như:
 • Thư tín điện tử (Email)
 • Lịch làm việc
 • Các công việc cần làm ( To do list)
 • Sổ địa chỉ ( Address book)
 • Tìm kiếm địa chỉ trên Internet
 • Trình duyệt Web
 • Phần mềm thư tín theo chuẩn Internet
 • Bảo mật thông qua chứng thực điện tử
 Các phần mềm trong hệ thống Lotus

1. Phần mềm phía máy chủ
 • Domino Application Server
 Domino Application Server là sự kết hợp giữa hệ thống thư tín điện tử và các máy chủ ứng dụng. Hệ thống này làm cho người sử dụng đơn giản trong việc tích hợp các hệ thống nền với các tiến trình thương mại. Các ứng dụng được phát triển nền các máy chủ này được sử dụng tính năng thư điện tử tạo ra các ứng dụng mang tính cộng tác và đồng bộ.
 • Domino Messaging Server
Domino Messaging Server được sử dụng cho hệ thống thư điện tử, lịch và thời khóa biểu. Nó đã được xây dựng sẵn bên trong một hệ thống e-mail và ứng dụng cộng tác bao gồm cả diễn đàn thảo luận. Domino Messaging Server kết hợp sự hỗ trợ các công nghệ mới nhất của Internet với các đặc điểm tiên tiến của hệ thống thư điện tử, khả năng tin cậy và tốc độ cao.
 • Domino Enterprise Server
Domino Enterprise Server hỗ trợ giống như Domino Application Server, nhưng cộng thêm vào đó khả năng hỗ trợ về cluster và khả năng sẵn sàng đáp ứng cao.

2. Phần mềm phía máy trạm - Lotus Notes
 • Domino Designer: dùng cho các máy trạm phát triển ứng dụng ( giống như với Visual Studio)
 • Domino Administrator: dùng cho máy trạm quản trị hệ thống
 • Mobile Client
 • iNote Web Access
 • iNote for Microsoft Outlook