Search This Blog

Showing posts with label Other Posts. Show all posts
Showing posts with label Other Posts. Show all posts

Saturday, October 5, 2013

VSD đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề thẻ bảo hiểm y tế bị cấp trùng

Tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết qua rà soát tại 43 tỉnh, thành phố, BHXH Việt Nam phát hiện có tới hơn 800.000 thẻ bảo hiểm Y tế (BHYT) bị cấp trùng.

Việc cấp trùng thẻ thuộc 14 nhóm đối tượng, phần lớn được Nhà nước cấp kinh phí, hoặc hỗ trợ kinh phí mua thẻ từ nguồn ngân sách. Số thẻ cấp trùng tập trung cao vào các nhóm: trẻ dưới sáu tuổi; người nghèo; bảo trợ xã hội; thân nhân quân đội; người có công với cách mạng; người cận nghèo; thân nhân người có công; cựu chiến binh. Số thẻ cấp trùng khiến ngân sách tăng chi thêm hàng trăm tỉ đồng mỗi năm (mệnh giá 576.000 đồng/thẻ/năm). Phần lớn cấp trùng hai thẻ BHYT/người, một số cấp ba thẻ/người, cá biệt có người được cấp 4 – 5 thẻ.

Có địa phương, số thẻ BHYT được cấp cao hơn thực tế số dân của địa phương. Một số tỉnh, thành phố có số thẻ BHYT cấp trùng nhiều là: Thừa Thiên – Huế, Sơn La, Bình Định, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Đồng Tháp, TP.HCM, Hà Nội... Hiện BHXH Việt Nam đang tổ chức lấy ý kiến về giải pháp cấp thẻ BHYT có ảnh. Theo dự kiến, chậm nhất là ngày 1.1.2014, cơ quan chức năng sẽ thực hiện phát hành thẻ BHYT có ảnh cho người tham gia BHYT. Đó có thể xem là công cụ quan trọng nhằm kiểm soát và hạn chế hành vi gian lận, phát hành trùng thẻ BHYT, sử dụng thẻ của người khác.

VSD  Việt Nam đã đưa ra phần mềm giải quyết vấn đề này.

Chức năng chính của hệ thống:

 • Quản lý danh sách những đối tượng được đề xuất hưởng bảo hiểm y tế.
 • Kiểm trùng thông tin đối tượng đề xuất trong quá trình nhập liệu tại các địa phương. (cấp xã/phường/thị trấn)
 • Kiểm trùng và thông báo trong quá trình phê duyệt các nhóm đối tượng khác nhau. (Chỉ cho phép duyệt 1 người trùng thông tin trong các nhóm đối tượng khác nhau)
 • Quản lý danh sách được phê duyệt hưởng bảo hiểm y tế.
 • Quản lý danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế.
 • Tự động tính tiền đóng bảo hiểm y tế theo định mức hệ số lương cơ bản khai báo tại danh mục.
 • Quản lý các nhóm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế.
 • Khai thác, tìm kiếm, thống kê và báo cáo theo từng tiêu chí lựa chọn, báo cáo theo nhóm đối tượng, theo địa phương…..
 • Quản lý phân quyền chặt chẽ theo vai trò của người sử dụng..
 •  
 • ....................................................................................................................................................
 • Đường dẫn tham khảo phần mềm:

  Địa chỉ: http://bhyt.vsd.com.vn
  Thông tin đăng nhập
  Tài khoản
  Mật khẩu
  Ghi chú
  Địa bàn
  Nhapds
  12345
  Nhập danh sách đề xuất
  Toàn huyện
  Pheduyetds
  12345
  Phê duyệt danh sách đề xuất
  Toàn huyện
  Capthebhyt
  12345
  Quản lý danh sách cấp thẻ BHYT
  Toàn huyện
  Quản trị
  ********
  Liên hệ để xem phần quản trị
  Toàn huyện

  Mọi chi tiết xin liên hệ

  Hỗ trợ kinh doanh:

 • Nguyễn Quang Tuấn - 04.62737300,  0912.068.823 (nqtuan@vsd.com.vn)

Hỗ trợ kỹ thuật:

 • Ngô Sinh Nguyên - 04.62737311 (nsnguyen@vsd.com.vn)
 • Phùng Quốc Hoàn - 04.62737311 (pqhoan@vsd.com.vn)

Tuesday, July 17, 2012

Hot Mail SMTP error code

SMTP Error code

Explain

421 RP-001The mail server IP connecting to Hotmail server has exceeded the rate limit allowed. Reason for rate limitation is related to IP/domain reputation. If you are not an email/network admin please contact your Email/Internet Service Provider for help.
421 RP-002The mail server IP connecting to Hotmail server has exceeded the rate limit allowed on this connection. Reason for rate limitation is related to IP/domain reputation. If you are not an email/network admin please contact your Email/Internet Service Provider for help.
421 RP-003The mail server IP connecting to Hotmail server has exceeded the connection limit allowed. Reason for limitation is related to IP/domain reputation. If you are not an email/network admin please contact your Email/Internet Service Provider for help.
550 SC-001Mail rejected by Hotmail for policy reasons. Reasons for rejection may be related to content with spam-like characteristics or IP/domain reputation. If you are not an email/network admin please contact your Email/Internet Service Provider for help.
550 SC-002Mail rejected by Hotmail for policy reasons. The mail server IP connecting to Hotmail has exhibited namespace mining behavior. If you are not an email/network admin please contact your Email/Internet Service Provider for help.
550 SC-003Mail rejected by Hotmail for policy reasons. Your IP address appears to be an open proxy/relay. If you are not an email/network admin please contact your Email/Internet Service Provider for help.
550 SC-004Mail rejected by Hotmail for policy reasons. A block has been placed against your IP address because we have received complaints concerning mail coming from that IP address. We recommend enrolling in our Junk Email Reporting Program (JMRP), a free program intended to help senders remove unwanted recipients from their email list. If you are not an email/network admin please contact your Email/Internet Service Provider for help.
550 DY-001Mail rejected by Hotmail for policy reasons. We generally do not accept email from dynamic IP's as they are not typically used to deliver unauthenticated SMTP email to an Internet mail server. If you are not an email/network admin please contact your Email/Internet Service Provider for help. http://www.spamhaus.org maintains lists of dynamic and residential IP addresses.
550 DY-002Mail rejected by Hotmail for policy reasons. The likely cause is a compromised or virus infected server/personal computer. If you are not an email/network admin please contact your Email/Internet Service Provider for help.
550 OU-001Mail rejected by Hotmail for policy reasons. If you are not an email/network admin please contact your Email/Internet Service Provider for help. For more information about this block and to request removal please go to: http://www.spamhaus.org.
550 OU-002Mail rejected by Hotmail for policy reasons. Reasons for rejection may be related to content with spam-like characteristics or IP/domain reputation. If you are not an email/network admin please contact your Email/Internet Service Provider for help.

Thursday, March 22, 2012

Speed Up Your DotNetNuke Portals

Speed Up Your DotNetNuke Portals

To improve the responsiveness of your DotNetNuke application, set the Performance Setting to Heavy Caching: Step 1: Change Cache Settings
 1. Log into your poral as host or another superuser
 2. From the Host menu, click Host Settings
 3. Expand the Advanced Settings section
 4. Expand the Performance Settings section
 5. Select Heavy Caching in the drop down for Performance Setting
 6. Click Update Other Alternatives:

TrayKeepAlive from Gotchasoft

Gotchasoft (www.gotchasoft.com) offers a windows application: TrayKeepAlive, which pings your DotNetNuke application's keepalive.aspx every fifteen minutes to keep IIS from shutting down the application. This significantly improves a sites response time with infrequent visits.

Blowery Compression Module

Scott McCulloch has a very comprehensive article on installing the Blowery Compression Module here: http://www.smcculloch.net/Home/tabid/35/ctl/ArticleView/mid/363/articleId/46/EnablingHTTPCompressionforDotNetNuke.aspx

SlipStream Module

SlipStream for DotNetNuke is available on Snowcovered, features:
White space removal; autmatically remove tabs, carriage returns, extra spaces, and comments from the raw HTML sent to the user.
View state removal; remove the nasty string of characters at the bottom of every transmission and hold it on the server.

Performance Settings

DotNetNuke can cache your page information in memory, so that subsequent attempts to access a page will show the same data and not reread from the database.
To improve the responsiveness of your DotNetNuke application, set the Performance Setting to Heavy Caching:
Log into your poral as host or another superuser

From the Host menu, click Host SettingsExpand the Advanced Settings sectionExpand the Other Settings sectionSelect Heavy Caching in the drop down for Performance SettingClick Update

www.ephost.com

Monday, November 7, 2011

Blank Screen LED Error Codes (HP CQ)

Support details

This document pertains to HP Notebook PCs with the HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) beginning in late-2008.
On startup, you may see a blank screen. If the diagnostic utilities detect a specific problem with hardware components, the fan turns on, but the screen remains blank. To help identify the cause of the problem, various LED lights on the keyboard blink a series of codes.
The diagnostic utilities use the LEDs near the Num Lock or Caps Lock keys to blink a series of error codes. At the end of the series the blinking stops. The pattern of blinks will occur any time you attempt to start the computer until the error is resolved.
Battery power LED blinks
The Battery power LED indicates the condition of the power supply. When starting the computer, or when the computer is in operation, use the chart to identify the power condition.
Battery Power LEDComponent TestedError Condition
Battery power LED off, and Caps Lock/Num Lock offBattery or AC AdapterAC adapter not connected or failure

Battery low charge or failure
Battery power LED blinkingBatteryInsufficient charge on the battery
When new computer is used for first time, the white LED light for the AC power connector blinks.Battery is still in "Shipping Mode", the light continues to blink even when AC power is connected. 

To resolve, turn off notebook, connect AC power and allow battery to charge for at least 30 minutes, then start computer.
LEDs near Caps Lock and Number Lock keys blink when starting notebook
The LED lights near the Caps Lock and Num Lock keys will blink if an error is detected during the start up process. The LEDs will blink a number of times in a sequence and then stop. The number of blinks in the sequence indicates what component caused an error when it was being tested during start up.
If the LEDs stop blinking and the computer does not start, you can press the power button again to repeat the tests. Count the number of blinks, and use the chart to identify the error condition.
Knowing the number of blinks is helpful when you contact an HP support agent for technical help.
Caps Lock/Num Lock LEDComponent TestedError Condition
LEDs blink 1 timeCPUCPU not functional
LEDs blink 2 timesBIOSBIOS corruption failure
LEDs blink 3 timesMemoryModule error not functional
LEDs blink 4 timesGraphicsGraphics controller not functional
LEDs blink 5 timesSystem boardGeneral system board failure
LEDs blink 6 timesBIOSBIOS authentication failure
Error code explanations
The sections below provide some common explanations for each error code listed in the table above.
When the computer is on battery power only and the AC adapter is disconnected, if the Battery Power and Caps Lock / Number Lock LEDs do not glow, there is either a very low change or no charge in the battery. Connect the AC power adapter, verify that the battery power LED glows, allow the battery to charge for 15 - 30 minutes and then attempt to start the computer. If it starts, run the battery test and calibrate the battery. If it does not start, if possible, connect a replacement battery to verify that the battery is the problem.
If the computer does not start after charging the battery, remove the battery and connect the AC power supply. Verify that the battery power LED glows, and then attempt to start the computer. If the LED still does not glow, either the AC adapter has failed, or there is a bad connection between the adapter and the system board. If possible, connect a different AC power adapter to verify that the adapter is the problem, or contact HP for support which may require a service event.
If the battery light LED (which looks like a lightning bolt  ) flashes, the battery has insufficient charge to start the computer. To resolve this error, try the following solutions.
 • Connect the notebook PC to AC power and attempt to start the computer again.
  • Check the AC adapter to confirm that all of the plugs are securely seated.
  • Determine if the power LED on the AC adapter is lit (if available) to verify that the computer is receiving AC power from the wall outlet.
 • If the computer operates on AC power correctly, charge the battery for thirty minutes to one hour and then restart the computer.
  NOTE:Charging the battery for this length of time is called "trickle charging". Trickle charging is a continuous constant-current charge at a low rate, which recharges the battery slowly when it is in a deep discharge state. Deep discharge occurs when a battery is left unused for extended periods of time.
The computer processor (Blink code 1) has stopped functioning properly. Contact HP for assistance.
If a BIOS corruption error occurs (Blink code 2), you may not even notice the blink codes, because as soon as the computer recognizes the error, it restarts, attempts to recover the BIOS, and then restarts again. You may notice an extra-long startup process as a result, and a message indicating that the BIOS has been recovered may display on startup. If this occurs, update the BIOS on the computer. For more information, refer to the HP Notebook PCs - Locate and Install Updated BIOS, Drivers, and Software .
support document.
If you experience a memory failure (Blink code 3), follow the guide in the table below.
If Using Original MemoryIf New Memory Is Added
Reseat the memory. 

If reseating the memory does not resolve the problem, try replacing the memory with new memory.
Reseat the memory. 

If you continue to experience this error code after reseating the memory, the problem may be with the memory itself. Take the new memory out of the computer, put the original memory back into the computer, and then retest it.
If you do not feel comfortable reseating the memory yourself, take the computer to a computer retailer and ask them to reseat it for you.
NOTE:Some memory module errors may allow the computer to start but will then cause the computer to restart and display a blinking error code.
If you experience a graphics controller failure (Blink code 4), contact HP for assistance.
A general system board failure (Blink code 5) is the failure of a component not covered by the other LED error codes. Contact HP for assistance.
The BIOS authentication error (Blink code 6) is extremely rare. It is the result of a discrepancy between the BIOS and the hardware that is installed on the computer. This error occurs when the BIOS cannot authenticate signatures from the hardware on the system. The purpose of the BIOS authentication is to be sure that no one has tampered with the BIOS on the computer.
If a BIOS authentication failure occurs, the computer automatically performs a BIOS recovery. If the computer does not automatically recover the BIOS, manually perform a BIOS recovery. To manually perform a BIOS recovery, press all four arrow keys at the same time to cause the BIOS to go to the EFI partition to find and recover the current BIOS.

Saturday, November 5, 2011

How to Remove Your IP from Gmail’s Blacklist

If you cannot send emails to Gmail, your server may have been blacklisted. Here are some tips to get removed from the Gmail blacklist. This is another installment of our Spam Blacklist Removal Series, so be sure to check out the series for other ISPs.
Before jumping through the blacklist removal hoops, you may want to double check that your emails are not simply going into the spam folder. This process will not help you with emails being dropped into the spam folder. This is for getting off of Gmail’s blacklist. I am going to outline 3 steps.
 1. Verify you are on the Gmail blacklist.
 2. Perform preliminary blacklist removal checks.
 3. Submit Gmail blacklist delisting request.

Gmail Blacklist Verification

If you are blacklisted, then you should be getting a delivery rejection notice from Google. If you check your server’s logs or your email bounce you may see something like this:
Remote_host_said:_550-5.7.1 Our_system_has_detected_an_unusual_rate_of unsolicited_mail_originating_from_your_IP_address._To_protect_our users_from_spam,_mail_sent_from_your_IP_address_has_been_blocked. Please_visit_http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html_to_review_our_Bulk_Email_Senders_Guidelines
If you are seeing this email error, then your server’s IP has likely been blocked by Google. There could be other response codes, but typically all Gmail blacklist notifications will include a 550 error plus a link to the Gmail policies pages.
If you are not seeing 550 errors, then you may not have an email blacklist problem but some other email delivery issue.

Preliminary Blacklist Removal Tasks

Before requesting removal from Gmail’s blacklist, you will want to take some steps to stop whatever caused the listing. See some of my other blacklist removal posts for more details but in a nutshell you should:
Make sure there is no unauthorized email going from your server.
 • Check the daily volume of email going to Gmail
 • Look for compromised user accounts.
 • Look for people forwarding email to Gmail.
Once you have reviewed these items, you should be able to determine the cause of the listing. For example, if someone is forwarding email to Gmail and then marketing it as spam, your server’s sender reputation is lowered and you can be blacklisted. Sudden spikes in email volume can also trigger the filters. The important thing is look for changes in your server’s behavior as it is likely the cause of the listing.

Gmail Blacklist Removal Process

The forms to initiate an inquiry at Gmail are buried in Google’s email help section. If you are running your own server, you will want to start with their “My domain can’t send to Gmail” form. If you answer the questions correctly, you will win a prize:
Report a delivery problem between your domain and Gmail.
Provide only what they ask, and do not complain. Just provide the requested details and drop a note of thanks into the additional information field. I suspect they receive 100’s of these a day, so be nice and wait.
Unlike some ISP’s, I rarely get a reply from Gmail. The issue simply resolves or not. I find them one of the more difficult email providers to deal with regarding email blacklisting practices.

Your Gmail Experiences?

If you have Gmail delivery tips or blacklist removal tips, please let me know. I deal with email blacklisting every week and am trying to document the processes at major email providers.
rackaid.com