Search This Blog

Sunday, May 15, 2011

Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, được Nhà nước bảo đảm thực hiện 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:
a. Văn bản do Quốc hội ban hành: Hiến pháp, luật, nghị quyết. Văn bản do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành: Pháp lệnh, Nghị quyết;
b. Văn bản do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác ở Trung ương ban hành:
- Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;
- Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao;quyết định, chỉ thị, thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với tổ chức chính trị - xã hội;
c. Văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành:
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;
- Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân.
Sài Gòn Minh Luật st 

No comments:

Post a Comment