Search This Blog

Thursday, July 10, 2014

Sao lưu và phục hồi trong Windows

Đối với người quản trị hệ thống thì việc sao lưu và phục hồi dữ liệu là một công việc quyết định sự tồn tại của họ nói riêng và của cả công ty họ nói chung. Dữ liệu là tài sản vô cùng quí giá đối với bất kì tổ chức nào. 
A.     Back up có các dạng sau: Normal, Differential, Incremental, Copy và Daily.
1.      Normal:
ü      Back up toàn bộ dữ liệu mà ta cấu hình “job” cho dữ liệu đó.
ü      Xóa marker, nghĩa là sau khi backup xong windows sẽ ghi nhận là dữ liệu đã được back up.
2.      Differential:
ü      Chỉ back up những phần dữ liệu có sự thay đổi mà ta cấu hình “job” cho dữ liệu đó.
ü      Không xóa marker, nghĩa là sau khi backup xong windows sẽ ghi nhận là dữ liệu chưa được back up.
3.      Incremental:
ü      Chỉ back up những phần dữ liệu có sự thay đổi mà ta cấu hình “job” cho dữ liệu đó.
ü      Xóa marker, nghĩa là sau khi backup xong windows sẽ ghi nhận là dữ liệu đã được back up.
4.      Copy:
ü      Back up toàn bộ dữ liệu mà ta cấu hình “job” cho dữ liệu đó.
ü      Xóa marker, nghĩa là sau khi backup xong windows sẽ ghi nhận là dữ liệu chưa được back up.
5.      Daily:
ü      Chỉ back up những dữ liệu bị thay đổi trong ngày hiện tại mà ta cấu hình “job” cho dữ liệu đó.
ü      Không xóa marker, nghĩa là sau khi backup xong windows sẽ ghi nhận là dữ liệu chưa được back up.
B.     Sự kết hợp của các kiểu back up
Chúng ta có các kiểu kết hợp thông dụng sau:
ü      Normal + Incremetal.
ü      Normal + Differential.
ü      Normal + Differential + Copy.
Ví dụ: ta có dữ liêu sau cần back up.
retore

Khi đó, mỗi sự kết hợp khác nhau sẽ có cách hoạt động khác nhau, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu từng kiểu back up đã nêu trên.
1.      Normal + Incremetal:
Ta cấu hình chúng thực hiện back up theo bảng sau:
Thứ
Hai
Ba
Năm
Sáu
Bảy
Kiểu Back up
Normal
Incremetal
Incremetal
Incremetal
Incremetal
Incremetal
File lưu trữ
N2.bkf
I3.bkf
I4.bkf
I5.bkf
I6.bkf
I7.bkf

Diển giải:
File N2.bkf sẽ chứa tất cả các dữ liệu mà ta cấu hình “job” thực hiện back up cho dữ liệu đó.
Các file: I3.bkf, I4.bkf, I5.bkf, I6.bkf và I7.bkf chỉ chứa những dữ liệu mà có thay đổi trong các ngày tương ứng lần lược từ thứ Ba, Tư, Năm, Sáu và Bảy. 
Nếu chúng ta cần phục hồi dữ liệu của ngày thứ năm thì ta se restore lần lược các file sau đây:
N2.bkf -> I3.bkf -> I4.bkf -> I5.bkf. (Restore 4 file) 
Tóm lại, ưu khuyết điểm của kiểu này như sau:
Ưu: back up nhanh.
Khuyết: resotre chậm.

2.      Normal + Differential:
Ta cấu hình chúng thực hiện back up theo bảng sau:

Thứ
Hai
Ba
Năm
Sáu
Bảy
Kiểu Back up
Normal
Differential
Differential
Differential
Differential
Differential
File lưu trữ
N2.bkf
D3.bkf
D4.bkf
ID5.bkf
D6.bkf
D7.bkf

Diển giải:
File N2.bkf sẽ chứa tất cả các dữ liệu mà ta cấu hình “job” thực hiện back up cho dữ liệu đó.
File D3.bkf chỉ chứa những thay đổi của ngày thứ Ba.
File D4.bkf chứa những thay đổi của ngày thứ Ba và Tư.
File D5.bkf chứa những thay đổi của ngày thứ Ba, Tư và Năm.
File D6.bkf chứa những thay đổi của ngày thứ Ba, Tư, Năm và Sáu.
File D7.bkf chứa những thay đổi của ngày thứ Ba, Tư, Năm, Sáu và Bảy.
Nếu chúng ta cần phục hồi dữ liệu của ngày thứ năm thì ta se restore lần lược các file sau đây:
N2.bkf -> D5.bkf. (Restore 2 file)
Tóm lại, ưu khuyết điểm của kiểu này như sau:
Ưu: back up chậm.
Khuyết: resotre nhanh.

3.      Normal + Differential + Copy:
Ta cấu hình chúng thực hiện back up theo bảng sau:

Thứ
Hai
Ba
Năm
Sáu
Bảy
Kiểu Back up
Normal
Differential
Differential
Differential
Copy
Differential
Differential
File lưu trữ
N2.bkf
D3.bkf
D4.bkf
D5.bkf
C5.bkf
D6.bkf
D7.bkf

Diển giải:
Kiểu kết hợp này tương tự như kiểu 2, nhưng vấn đề đặt ra là, khi chúng ta đã cấu hình sẵn sàng cho hệ thống thực hiện back up tự động các ngày trong tuần bất thình lình ngày thứ năm chúng ta được yêu cầu back up lại toàn bộ dữ liệu
Như vậy chúng ta sẽ thêm 1 “job” vào ngày thứ Năm và job này chỉ có thể là Copy vì nấu chúng ta chọn Normal thì sau khi back up xong windows sẽ xóa marker đi dẫn đến tiến trình back up “Normal + Differentil” đã cấu hình sẵn sẽ chạy sai với mong muốn ban đầu.

Dương Việt Trí

No comments:

Post a Comment