Search This Blog

Wednesday, October 5, 2011

Mọi việc trên đời Đừng làm đại khái

Mọi việc trên đời
Đừng làm đại khái
Khi bạn đi đái
Tụt hẳn quần ra
Nếu không sợ ma
Tắt đèn khi ngủ
Mụn đang mưng mủ
Chớ có nặn liều
Cô bạn mới yêu
Đừng đòi … ấy vội
Gặp thằng sởi lởi
Cẩn thận bị lừa
Gặp con đong đưa
… Cài quần cho chặt
Có em thắc mắc
Mười bảy tuổi rồi
Mà sao núi đồi
Vẫn chưa thấy nhú
Có cậu lại cú
Người thì lớn lên
Mà nhìn thằng em
Vẫn như cát-tút
Gặp nhau là gut!
Cát tút sẽ dài
Núi đồi sẽ mọc
Hãy đừng hấp tấp
Mọi việc trên đời

No comments:

Post a Comment