Search This Blog

Friday, October 21, 2011

To to - nhỏ nhỏ

Trên thành phố to to
Có con đường nho nhỏ
Trên con đường nho nhỏ
Có ngôi nhà to to
Trong ngôi nhà to to
Có căn phòng nho nhỏ
Trong căn phòng nho nhỏ
Có cái giường to to
Trên cái giường to to
Có bà vợ nho nhỏ
Bên bà vợ nho nhỏ
Có ông chồng to to
Ông chồng tuy to to
Nhưng cặp chân nho nhỏ
Trên cặp chân nho nhỏ
Có cái quần to to
Trong cái quần to to
Có cái quần nho nhỏ
Trong cái quần nho nhỏ
Cái cái gì lúc nhỏ … lúc to

No comments:

Post a Comment